Terminal, użytkownicy, grupy

Plan wykładu: terminal, konsola, środowiska graficzne GUI, pseudoterminal, proces, zadanie, usługa, daemon, użytkownicy w Linuxie, grupy, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, moduł ładowalny, Linux PAM.

Terminal
dawniej, przez terminal komputerowy rozumieliśmy urządzenie, które pozwalało użytkownikowi na zdalne wykorzystanie mocy obliczeniowej komputera, do którego połączony był terminal. Dziś pod pojęciem terminal rozumiemy emulację terminala sprzętowego, czyli wirtualny terminal udostępniany przez system operacyjny, służący użytkownikowi do porozumiewania się z komputerem w trybie tekstowym.
Terminal
Konsola
tak określano dawniej terminal, na którym pracował administrator systemu. Dziś konsola podobnie jak terminale również jest emulowana (czyli istnieje tylko wirtualnie) w systemie. Każdy terminal zostaje konsolą po zalogowaniu się do niego roota. Ciekawostka: do dziś istnieje konwencja, która terminem konsoli pozwala nazywać tylko ten terminal, na którym zalogowany jest administrator (root). Nie wszyscy użytkownicy znają jednak etymologię tych słów i dlatego używają ich zamiennie.

Podłączanie terminali sprzętowych jest nadal możliwe, Linux bowiem obsługuje takie urządzenia. W systemie Linux terminal oznaczany jest skrótem tty pochodzącym od słowa teletypewriter, oznaczającego dalekopis. Terminale wirtualne działają we współpracy z powłoką systemową, która pobiera wpisane przez użytkownika w terminalu dane, przetwarza je i wypisuje w terminalu wyniki działania programów lub wbudowanych poleceń. W systemach Linux wystarczy wpisać w terminalu wirtualnym (po zalogowaniu się) nazwę zainstalowanej powłoki aby rozpocząć w niej pracę. Zmiany powłoki można dokonać niemal w każdym momencie pracy w terminalu wirtualnym.

W systemach uniksowych terminal wirtualny traktowany jest jak fizyczne urządzenie wejścia-wyjścia. Posiada bowiem swój plik specjalny w katalogu /dev. Linux udostępnia użytkownikowi kilka terminali wirtualnych, pomiędzy którymi może się przełączać używając odpowiednich kombinacji klawiszy (o czym szerzej na następnym slajdzie). W katalogu /dev znajdują się pliki tty1, tty2, tty3, itd. Odpowiadają one kolejnym terminalom wirtualnym. Plik tty odpowiada bieżącemu terminalowi, na którym w danej chwili pracuje użytkownik.

Jeśli użytkownik aktualnie pracuje w środowisku graficznym, to na terminal wirtualny o danym numerze przełączy go kombinacja klawiszy [Ctrl]+[Alt]+[F]. Na przykład kombinacja [Ctrl]+[Alt]+[F1] przełącza na pierwszy terminal wirtualny. Jeśli użytkownik pracuje aktualnie w środowisku tekstowym, to na terminal wirtualny o danym numerze przełączy go kombinacja klawiszy [Alt]+[F].

Aby rozpocząć pracę na danej konsoli wirtualnej należy się na niej zalogować. Na każdym terminalu wirtualnym może zalogować się inny użytkownik. Ten sam użytkownik może być zalogowany na kilku terminalach równocześnie. Wszystkie utworzone w ten sposób sesje są równocześnie obsługiwane przez system operacyjny.

Graficzny interfejs użytkownika (GUI)
często nazywany też środowiskiem graficznym – określa sposób prezentowania informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem.

System operacyjny pozbawiony środowiska graficznego to system tekstowy. Systemy komunikujące się z użyciem środowiska graficznego to systemy graficzne. Przykładowe środowiska GUI: GNOME, KDE, LXDE, UNITY, MATE (Linux/Unix), AQUA (MacOS), AERO (Windows).

Przykładowe GUI
Pseudoterminal
programowa emulacja terminala wirtualnego w środowisku graficznym. Korzystanie z terminali wirtualnych było popularne w czasach, gdy jeszcze nie stworzono środowisk graficznych. Dzisiaj, częściej niż z terminali wirtualnych korzysta się z emulatorów wirtualnych terminali uruchamianych w oknach programów środowiska graficznego (nazywane są wówczas pseudoterminalami).
Terminal graficzny

Istnieje kilka programów udostępniających emulację terminali wirtualnych w środowisku graficznym, oto niektóre z nich:

 • xterm - standardowy emulator terminala dla XWindow,
 • gnome-terminal - emulator terminala dla środowiska graficznego GNOME,
 • konsole - emulator terminala środowiska graficznego KDE.
Proces systemowy
egzemplarz danego programu posiadający własną przestrzeń adresową. Każdy nowo powstały proces otrzymuje unikalny numer, który go jednoznacznie identyfikuje (PID). W celu wykonania programu system operacyjny przydziela procesowi zasoby (pamięć, czas procesora).

Proces można:

 • widzieć na ekranie monitora (efekty pracy procesu będą widoczne). Taki proces nazywamy pierwszoplanowym.
 • przenieść w tło (ang. background) przy użyciu Ctrl+Z oraz komendy bg dla danych wyjścia - proces będzie pracował, ale bez pokazywania efektów na ekranie). Taki proces nazywamy drugoplanowym.
 • zawiesić, czyli wstrzymać (ang. suspend). Taki proces również nazywamy drugoplanowym.
 • zabić, czyli zakończyć (ang. kill).
Zadanie
(ang. task) to proces drugoplanowy, który może być "zawieszony" lub działający "w tle".
Usługa
(ang. service) serwis systemowy - w Linuksie są to programy uruchamiane podczas startu systemu w celu wykonania pewnych czynności.
Demon
(ang. deamon) usługa działająca przez cały czas pracy systemu (działa jako proces w tle, czyli nie jest podłączona do żadnego terminala).

Użytkownicy w Linuxie

Superużytkownik = administrator = root
użytkownik mający wszystkie prawa w systemie (do modyfikowania lub usuwania plików, uruchamiania programów i wykonywania dowolnych poleceń możliwych do wykonania w systemie).
Superużytkownik

Konto administratora tworzone jest podczas instalacji systemu. Tworzenie innych kont nie jest wymagane, ale mocno zalecane. Dla dobra systemu nie powinno się przesiadywać cały czas na koncie roota. Zatem nawet jeśli do Twojego komputera dostęp masz tylko Ty to i tak powinieneś utworzyć dla siebie konto zwykłego użytkownika.

Użytkownik systemowy
to każdy proces w systemie, któremu system przyznał odpowiednie pliki, katalogi oraz przestrzeń adresową, które są mu niezbędne do pracy. Użytkownikiem systemowym nie może być osoba fizyczna.
Użytkownik systemowy
Użytkownik zwykły
jest to osoba fizyczna, która wykorzystuje system do realizacji zadań niezwiązanych z administracją systemu.
Użytkownik zwykły

Zarządzanie użytkownikami

 • Każdy użytkownik otrzymuje unikalny numer, który go jednoznacznie identyfikuje w systemie – UID (User ID)
 • Każdy użytkownik mający konto w systemie otrzymuje m.in. własny katalog domowy, stanowiący jego środowisko pracy
 • Stworzenie nowego użytkownika polega na dodaniu go do bazy użytkowników i następnie utworzeniu dla niego katalogu domowego
 • Do zarządzania użytkownikami są używane polecenia, np: useradd, passwd, usermod, userdel, su

Podstawową bazą użytkowników w Linuxie jest tzw. plik haseł: /etc/passwd. Każdy wiersz tego pliku zawiera informacje o jednym koncie i składa się z 7 wartości oddzielonych dwukropkami:

 • Nazwa użytkownika
 • x lub *oznaczający, że hasło znajduje się w innym pliku
 • UID
 • GID
 • Imię i nazwisko oraz opis użytkownika
 • Ścieżka katalogu domowego
 • Powłoka logowania (program uruchamiany po zalogowaniu)

A gdzie te hasła? Znajdują się w postaci zakodowanej w pliku /etc/shadow, który może być odczytany tylko przez roota.

Grupy użytkowników
tworzone są dla użytkowników charakteryzujących się daną cechą. Dzięki grupom możliwe jest ustalenie uprawnień do zasobów dla większego grona użytkowników jednocześnie - nie zaś dla każdego indywidualnie.

Zarządzanie grupami:

 • Każda grupa otrzymuje unikalny numer, który jednoznacznie identyfikuje ją w systemie – GID (Group ID)
 • Jeżeli do istniejącej grupy zostanie dołączony kolejny użytkownik, będzie on miał takie same prawa jak pozostali
 • Każdy z użytkowników musi należeć przynajmniej do jednej grupy
 • Do zarządzania grupami są używane polecenia, np: addgroup, delgroup, chgrp

Wszystkie grupy zapisane są w pliku: /etc/group. Każdy wiersz tego pliku zawiera informacje o jednej grupie i składa się z 4 wartości oddzielonych dwukropkami:

 • Nazwa grupy
 • Hasło - jeżeli wartość jest pusta, to hasło nie jest wymagane
 • GID
 • Lista użytkowników należących do tej grupy
Logowanie
proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika komputera, polegający najczęściej na podaniu identyfikatora użytkownika oraz hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu oraz określonych uprawnień do korzystania z systemu komputerowego.
Uwierzytelnianie
proces polegający na zweryfikowaniu wiarygodności użytkownika próbującego uzyskać dostęp do zasobów systemu.
Autoryzacja (upoważnienie)
proces pozwalający zdecydować do jakich zasobów dany użytkownik może uzyskać dostęp i jakie operacje może wykonać w systemie.
System PAM
(ang. Pluggable Authentication Modules) biblioteki pozwalające na uwierzytelnienie użytkownika przez programy w systemie.

PAM zapewnia różne rodzaje autoryzacji, poczynając od trywialnej autoryzacji poprzez hasło, a kończąc na autoryzacji poprzez głos, linie papilarne lub jednorazowe hasło. Dodatkowo PAM może zadbać automatycznie o zarządzanie hasłami i ich automatyczną aktualizację, blokowanie kont po upływie określonego czasu bezczynności, obsługę zablokowanych kont, logowanie roota tylko do jednego terminalu, zapisywanie do logów danych wymienionych z programem po zalogowaniu.

Moduł ładowalny
Jądro systemu Linux potrafi ładować i usuwać dowolną część swojego kodu stosownie do potrzeb. Osobno ładowane części kernela noszą nazwę modułów ładowalnych. Linux jest kompilowany i łaczony (linkowany) dynamicznie. Oznacza to, ze w każdej chwili możemy załadować do niego jakiś fragment kodu, bądź go usunąć. Pozwala to na miedzy innymi zmniejszenie rozmiarów kernela, skracając tym samym czas ładowania go do pamięci.

Aby przekonać się, jakie moduły mamy obecnie do dyspozycji, wystarczy wydać polecenie lsmod. Można powiedzieć, że moduły odpowiadają sterownikom w terminologii DOS/Windows, jednak mogą one obsługiwać nie tylko urządzenia.

Źródła

W przygotowaniu niniejszego wykładu pomogły mi między innymi następujące źródła:

 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Cz. 1. WSIP. Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek
 • Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Cz. 2. WSIP. Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Zobacz także

Daj się zaskoczyć! Poniżej wylosowałem dla Ciebie pięć wpisów z innych kategorii blogowych aniżeli ta, którą właśnie przeglądasz:

Polecamy: Sekurak Academy 2024

Sekurak Academy 2024

Akademia Sekuraka 2024 zapewnia dostęp do minimum 15 szkoleń online z bezpieczeństwa IT oraz dostęp do materiałów z edycji Sekurak Academy z roku 2023! Przy zakupie możecie skorzystać z kodu: pasja-akademia w koszyku, uzyskując rabat -30% na bilety w wersji "Standard" - warto korzystać! Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

Książka: Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT

Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT

Niedawno wystartował dodruk świetnej, rozchwytywanej książki pt. "Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT, Tom I" (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpisz go w koszyku), dzięki któremu otrzymacie 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla naszych Widzów! Jest to pierwszy tom serii o ITsec, który wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

Pomóż dzieciom

Polska Akcja Humanitarna od wielu lat dożywia dzieci. Proszę, poświęć teraz dosłownie chwilę i pomóż klikając w oznaczony strzałką zielony brzuszek Pajacyka. Dziękuję!

Komentarze

Disqus

Kategorie wpisów

Oto polecana książka warta Waszej uwagi.
Pełna lista polecanych książek jest tutaj.

Uwaga - w dniach od 02.12 do 08.12 trwają Mikołajki (książki drukowane mają rabat -35%, zaś ebooki do -45%). Zaś dodatkowy, specjalny kod zniżkowy: HELMIKOLAJ-10 dla naszych Widzów zapewni Wam oszczędność -10zł dla zamówień powyżej 70zł! Warto korzystać!

Bądź na bieżąco
Pasja informatyki